ગુરુવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2013

નાગરિક અધિકાર પત્ર

નાગરિક અધિકાર પત્ર

૧. કચેરીની ટુંકમાં માહિતી અને કચેરીનો મુખ્ય હેતુ કમિશ્નનરશ્રી, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ
૨. આ કચેરી રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક તથા સાહસ પ્રવૃત્તિઓ/સ્પર્ધાઓ/યોજનાની અમલીકરણ-આયોજનની કચેરીની કામગીરી કરે છે.
ક્રમ કામગીરી સંપર્ક અધિકારી (દરેક કામગીરી મુજબ)
યુથબોર્ડ શાખાની પ્રવૃત્તિઓ શ્રી એસ. વી. પંડયા
સંગીત શાખાની પ્રવૃત્તિઓ શ્રી બી. વી. ચાવડા
રમતગમત શાખાની પ્રવૃત્તિઓ શ્રી અશોક રાવલ
હિસાબી શાખાની પ્રવૃત્તિઓ શ્રીમતી ભામિનીબેન ભટ્ટ
મહેકમ શાખાની પ્રવૃત્તિઓ શ્રી એસ. વી. પંડયા
સંસ્કૃતિ/ઉજવણીની પ્રવૃત્તિઓ જિલ્‍લાકક્ષાએ સબંધિત
સાહસ શાખાની પ્રવૃત્તિઓ સહાયક નિયામક (સાહસ) અથવા પર્વતારોહણ તાલીમ સંસ્‍થાઓ
માઉન્‍ટઆબુ અને જુનાગઢ
 
૩. માહિતીની પ્રાપ્‍યતા: નીચે મુજબની માહિતી આપ દર્શાવેલ અધિકારીઓ પાસેથી મેળવી શકશો.
ક્રમ માહિતી અધિકારીનું નામ હોદો સ્‍થળ ફોન.નં./ફેક્ષ/મેઇલ
યુવક કલ્‍યાણની કામગીરી શ્રી એસ. વી. પંડયા યુથ બોર્ડ અધિકારી ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૦૯૩
સાંસ્‍કૃતિક/ઉજવણી કાર્યક્રમની કામગીરી શ્રી બી. વી. ચાવડા સહાયક નિયામક ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૦૮૯
રમતગમત અંગેની કામગીરી શ્રી અશોક રાવલ સચિવ રા.ર.ગ.પરીષદ ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૧૫૪
હિસાબોને લગતી કામગીરી શ્રીમતી ભામિનીબેન ભટ્ટ હિસાબી અધિકારી ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૦૯૧
વહિવટની કામગીરી શ્રી એસ. વી. પંડયા વહિવટી અધિકારી ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૦૯૩
માહિતી અધિકારીની માહિતી તા.૨૪/૯/૨૦૧૨, ના કાર્યાલય આદેશ ક્રમાંક - યસપ-મકમ-૨૧૧૨-ક-૨ મુજબ
સાહસ/પર્વતારોહણ પ્રવૃતિઓ શ્રી જે. આઇ. દવે સહાયક નિયામક ગાંધીનગર  
 
૪. કચેરી સમય બાદ કોઇ માહિતીની જરૂર હોય તો સંપર્ક અધિકારીશ્રીનું હોદો તથા સંપુર્ણ વિગતો વહીવટી અધિકારી, યુ.સે.સાં.પ્ર.ગાંધીનગર ફોન. 9428502544
૫. જો કોઇ ફરિયાદ કે રજુઆત હોય તો સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દો તથા અન્‍ય વિગતો
 
ક્રમ કચેરીના વડા ખાતાના વડા વિભાગના વડા
શ્રી બી. વી. ડામોર, ખાસ ફરજ પરના અધિકારી શ્રી રાજેશ માંજુ, કમિશ્‍નર, શ્રી ભાગ્‍યેશ જ્હા, સચિવ
 
૬. કચેરી માટે / સેવાઓ સુધારવા માટે કોઇ સુચનો મોકલવાના હોય તો સંબંધિત અધિકારીની સંપુર્ણ વિગતો સબંધિત શાખા અધિકારી
૭. નાગરિકોનો નીચેની બાબતોમાં સહકાર આપવા વિનંતી
અરજી પત્રકમાં સંપુર્ણ બાબતો ભરવી તથા સબંધિત દસ્તાવેજો સાથે રાખવા.
અરજીનો નિકાલ થયેથી તેમાં જણાવેલ શરતોનું સંપુર્ણપણે પાલન કરવું.
૮. હેલ્પ લાઇન ફોન નંબરનો ઉલ્લેખ કરવો.
વહીવટી અધિકારીશ્રી,
યુવક સેવા અને સાંસ્‍કૃતિક પ્રવૃતિઓ, ગાંધીનગર
ફોન. નં. ૨૩૨૫૪૦૯૩
 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો